ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានទទួលស្គាល់ការផ្តល់សេវាអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច របស់សាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ
ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានទទួលស្គាល់ការផ្តល់សេវាអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច របស់សាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   SopheakUMEKratie   6/25/2020 2:22:39 AM
83
គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ បានចុះអនុស្សារណៈជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Lincoln University College នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេសសម៉ាឡេស៊ី

នាថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ បានចុះអនុស្សារណៈជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Lincoln University College នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេសសម៉ាឡេស៊ី ។

... Read More

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម   Admin   4/7/2019 10:00:04 AM
21
គណៈគ្រប់គ្រងបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងសាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ និង សាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

គណៈគ្រប់គ្រងបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងសាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ និង សាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រួចមក នាថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 នេះសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះបានបញ្ជូននិស្សិតឆ្នើម ចំនួន 05 រូបទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU ដោយទទួលបានអាហ... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   4/7/2019 9:36:40 AM
18
គណៈគ្រប់គ្រងនៃ សាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រងនៃ សាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រចេះ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីដោះដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ ភាគីសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ ផងដែរ។

... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   4/7/2019 9:35:43 AM
7
គណៈគ្រប់គ្រង នៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ បានធ្វើទស្សនកិច្ច និង សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ​Dong Thap University នៃសាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម

គណៈគ្រប់គ្រង នៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ បានធ្វើទស្សនកិច្ច និង សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ​Dong Thap University នៃសាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម រយៈពេលពីរថ្ងៃ។

... Read More

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្រ្ត    Admin   4/6/2019 5:11:15 PM
8
University of Management and Economics (UME) បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Haikou University of Economics (HUE) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

University of Management and Economics (UME) បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Haikou University of Economics (HUE) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីអំពី ៉ ការអប់រំ ជំនាញវិជ្ជាជិវៈ ៉ ក្នុងគោលបំណង ៖

Read More


មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា   Admin   4/6/2019 4:34:36 PM
6

Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved