គុណតម្លៃ និងពាក្យស្លោក

+គុណតម្លៃ

-គុណភាព ក្លាហាន មោះមុត ក្រមសីលធម៌ និងមនសិការជាតិ
+ពាក្យស្លោក
-ប្ដេជ្ញាផ្ដល់នូវភាពជោគជ័យដល់និស្សិត ប្រកបដោយមនសិការជាតិPhone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved