ឯកទេស កសិ-ឧស្សាហកម្ម
គោលបំណងនៃការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Constitution Law

2. Causes & Consequences of Poverty

3. Interpretational Skills

4. Governance

5. Community Service Learning I

6. Community Service Learning I

7. Public Administration

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Sociology of Culture

2. Community Empowerment Practice

3. Development Psychology

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Principle of Economic

6. Introduction to Law

7. Business Mathematics

8. Office Applications

9. Philosophy

10. Khmer Studies 8. Publication of Research Article


ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Public Administration

2. Constitution Law

3. Causes & Consequences of Poverty

4. Interpretational Skills

5. Governance

6. Community Service Learning

7. Community Service Learning II

8. General Criminal Law

9. Introduction to Organization Development

10. Interpersonal Practice Skill

11. Practicum I

12. Introduction to Mental Health

13. Introduction to Science Work Research Methods

14. Practicum II

15. Building Strong Families

16. Proposal Writing

17. Human Resource Management

18. Skill Lab

19. International Relationship

20. Skill Lab

21. Human Right Law

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Community Empowerment Practice

2.Sociology of Culture

3. Development Psychology

4. Working with Traumatized

5. Building Relationship Among Diverse Groups

6. Senior Project

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7. Principle of Economic

8. Introduction to Law

9. Business Mathematics

10. Office Applications

11. Philosophy

12. Khmer Studies

13. Research Methodology

Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved