ឯ​ក​ទេស​ ​អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀន
គោលបំណងនៃការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Public Administration

2. Introduction to Business

3. Principle of Economic

4. Principle of Accounting

5. Principle of Management

6. Principle of Marketing

7. Micro-Economics

8. Project Management

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Money and Banking

2. International Finance

3. Public Finance

4. Banking Management

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Business Mathematics

6. Office Applications

7. Philosophy

8. Khmer Studies


ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Principle of Economic

2. Introduction to Business

3. Public Administration

4. Principle of Accounting

5. Principle of Management

6. Principle of Marketing

7. Cost Accounting

8. Microeconomics

9. Macroeconomics

10. Project Management

11. Organizational Behavior

12. Business Law

13. Taxation

14. Human Resource Management

15. Entrepreneurship

16. Strategic Management

17. Total Quality Management

18. Cambodian Stock Exchange

19. Investment Management

20. Auditing

21. Management of Change

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Money and Banking

2. Financial Accounting

3. Banking Law

4. Banking Management

5. Public Finance

6. Account for Bank

7. International Finance

8. Internal Financial Controlling

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7. Business Mathematics

8. Office Applications

9. Philosophy

10. Khmer Studies

11. Research Methodology

Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved