ឯកទេស គីមីវិទ្យា
គោលបំណងនៃការសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាសំរាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច គឺ ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលត្រូវបាន សាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា របស់ខ្លួន ដើម្បី ផ្តល់ចំណេះដឹងដល់និស្សិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងបង្កើនចំ ណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទាក់ទងនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ។ ការផ្តល់ចំណេះដឹង ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិត គឺមានគោលដៅ មួយចំនួនដូចជាៈ ការផ្តល់ចំណេះដឹងអំពីទ្រឹស្តីសេដ្ឋកិច្ច និង ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ការព្យាករណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានានៅក្នុងសង្គមផងដែរ ។

ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង ទំាងអស់ទៅបំរើការងារនៅក្នុង ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដូចជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងនានាដែល ពាក់ព័ន្ធផងដែរ ។ លើសពីនេះ និស្សិតអាចស្វែងរកការងារបាននៅតាមបណ្តាក្រុម ហ៊ុនឯកជននានា ដូចជាស្ថាប័នធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នឯកជនដទៃទៀតដែល ពាក់ព័ន្ធទៅ និង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ និស្សិតដែលមានបំ ណងចង់បន្ត ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ក៏កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ បន្តការសិក្សាផងដែរ ពីព្រោះការអប់រំផ្នែកនេះ កំពុងតែត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ និង មាន ភាពរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំង ។

រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved