ទស្សនៈវិស័យ និងបេសកកម្ម
ទស្សនវិស័យ

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ចូលរួមលើកស្ទួយកិត្តិយសប្រទេសជាតិ តាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយ គុណភាព ក្លាហាន មោះមុត ក្រមសីលធម៌ និងមនសិការជាតិ ព្រមទាំងប្រែក្លាយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិនៅតំបន់ឦសាន។

បេសកកម្ម

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ប្ដេជ្ញានឹងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឱ្យមានជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយ គុណភាព និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចូលរួមលើកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរស់នៅ និងកិត្យានុភាពប្រទេសជាតិ តាមរយៈការអប់រំ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកជាតិ-អន្តរជាតិផ្អែកលើគោលការណ៍សន្តិភាព អភិបាលកិច្ចល្អ និងអហឹង្សាធម៌ជាមូលដ្ឋា​ន។
Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved