គោលបំណង

- បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកការងារគ្រប់គ្រង អភិបាលកិច្ច គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព លើវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
- បង្កើនកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាក់ស្តែង
- អភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវសមត្ថភាពបុគ្គលិក និង សាស្ត្រាចារ្យ
- បង្កើនកិច្ចការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
- ពង្រឹងគុណភាពសិក្សារបស់និស្សិត
- ពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់សាស្ត្រាចារ្យ
- បង្កើននូវវប្បធម៌អនុវត្តការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
- បន្តលើកកំពស់គុណភាពសិក្សារបស់និស្សិត
- ផ្តល់នូវការអប់រំសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញឯកទេសដែលចាំបាច់
- បង្កើនការអភិវឌ្ឍសំភារៈសិក្សា និង សម្ភារៈរូបវន្តនានា
- បង្កើននូវសេវាកម្មសិក្សា
- បង្កើនចំនួននិស្សិតធ្វើការបន្ថែមលើទីផ្សារការងារ
- លើកកំពស់ការចូលរួម និង អប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍
- ធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងផែនការ និង ថវិកា ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
- ធានាបាននូវការវាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យមានតម្លាភាព និងមិនមានអគតិPhone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved