បណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ
ការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ និស្សិតនឹងទទួលបាននូវ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដ៏សម្បូរបែប ជាមួយសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាល ព្រមទាំង ឯកសារជាច្រើនទៀត ដែលបានបំរើរាល់ម៉ោងធ្វើការ ( ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ) លើសពីនេះ សាកលវិទ្យាល័យបានធ្វើ សហប្រតិបត្តិការណ៍ ជាដៃគូ ជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យនានា ក្នុង  និង ក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងអង្គការ ជាច្រើន  ក្នុងការផ្ដល់សៀវភៅ  និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវអ្វីដែលមានស្រាប់។
Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved