ឯកទេស នីតិឯកជន
គោលបំណងនៃការសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Introduction to Political Science

2. History of International Relation and Institution

3. Constitution and Government

4. Modern Politic Theory

5. International Organization and Constitution

6. Cambodian Administration System

7. Government and Politic in ASEAN Countries

8. Government and Politic of selected European

9. Globalization and Human Security

10. Public Administration and Public Policy

11. Human Right

12. Public Administration

13. Constitution Law

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Political Science

2. Political Geography

3. Political Philosophy

4. World History and Politic

5. Cambodian National Security Policy

6. International Political Economy

7. Psychologies Politic

8. Social Politic

9. International Relation and Politic

10. Cambodian Foreign Policy

11. Comparative Politic

12. Economy and Politic in the Developed Countries

13. Economy and Politic in the Third World

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7. Principle of Economic

8. Introduction to Law

9. Business Mathematics

10. Office Applications

11. Philosophy

12. Khmer Studies

13. Legal Terminology

14. Research Methodology

 


រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved