ឯកទេស វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Public Administration

2. Constitution Law

3. Principle of Management

4. Principle of Marketing

5. Microeconomics

6. Money and Banking

7. Macroeconomics

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Auditing Theory and Practice

2. Project Management

3. Organizational Behavior

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Principle of Economic

6. Introduction to Law

7. Business Mathematics

8. Office Applications

9. Philosophy

10. Khmer Studies


ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Public Administration

2. Constitution Law

3. Principle of Management

4. Principle of Marketing

5. Microeconomics

6. Money and Banking

7. Macroeconomics

8. Project Management

9. Organizational Behavior

10. Financial Accounting

11. Business Law

12. Human Resource Management

13. Entrepreneurship

14. Strategic Management

15. International Business

16. Budget and Planning

17. Finance Report and Analysis

18. Investment Management

19. Business Performance Analysis

20. Risk Management

21. International Finance

22. Internal Financial Controlling

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1.Auditing Theory and Practice

2. Taxation

3. Tax Auditing

4. Auditing Procedure and Profession

5. Auditing and Internal Control

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7. Principle of Economic

8. Introduction to Law

9. Business Mathematics

10. Office Applications

11. Philosophy

12. Khmer Studies

13. Research Methodology

Phone:(855)23 999 999 Email:info@umekratie.edu.kh / www.facebook.com/UMEKRATIE

© 2018 University of Management and Economic, Kratie Branch, All Rights Reserved